Seznam rozhodnutí komise

Pořadí Oblast Rozhodnutí
1. Zkoušky Řád NHAT bude v ČR platit až od r. 2017 po zaškolení rozhodčích. NHAT není požadována pro vstup na HWT. Pro zápis NHAT (ani ZVOP) nebude vydáván výkonnostní průkaz. Pro rok 2017 byl přijat návrh, aby si NHAT mohl doplnit i pes, který již má splněnou zkoušku HWT nebo soutěží v IHT (odůvodnění: možnost dodatečně získat body do klubových soutěží). Protože již je na rok 2016 kalendář akcí pasení hotov a hlavně ještě neproběhlo školení rozhodčích na tuto zkoušku, v letošním roce nebude zkouška NHAT v ČR vypisována, v platnosti tedy zůstává národní zkouška ZVOP. V příštím roce bude ZVOP zrušena a bude platit jen NHAT. Důvodem rozhodnutí byla i obava rozhodčích z toho, že někteří psovodi by mohli podvádět, protože po diskvalifikaci již pes nemůže NHAT znovu absolvovat. Protože zatím neexistuje centrální databáze, nemohl by to nikdo zkontrolovat.

Upozornění: Na NHAT je v současné době výkonostní průkaz povinný!

2. Kalendář Požadavky na Kalendář akcí pasení. Je třeba ujasnit kompetence a zdůraznit, že Komise garantuje rozhodčí, spolky garantují organizace akcí. Do stávajícího kalendáře na web stránkách KJ-ČR je třeba dopsat, které akce bude garantovat SPCZ a které ČAOPP. Kalendář akcí na stránkách KJ-ČR bude obsahovat jen základní údaje (ne propozice) a pouze seznam akcí pasení pod FCI (ne trialy, nebo soutěže typu farma). Komise musí evidovat a garantovat hlavně akce se zadáváním titulů. Po sestavení oficiálního kalendáře bude schvalování dalších akcí ukončeno, další eventuální dodatečné změny nemusí být do oficiálního kalendáře zařazeny, a tudíž nebude možné je pořádat v režimu FCI, ale jen typu trial nebo farma.
3. Soutěže Mistrovství ČR může být jen jedno v CS a jedno v TS. Ostatní mohou být jen Mistrovství klubu nebo klubů, nebo s názvem Cup, Cena apod. Soutěž nelze nazývat Mistrovstvím FCI, pokud není schválena z FCI. Taková soutěž má přísná pravidla, včetně způsobu kvalifikace na takovou akci.
4. Soutěže Soutěže pasení se zadáváním titulu CACT, CACITR, Mistr ČR může posuzovat jen FCI rozhodčí. Pokud je pozván i rozhodčí, který není uznán FCI, musí být přítomen i rozhodčí z ČR, který pro daný typ soutěže má aprobaci. Protokoly o zadání titulů musí podepisovat český rozhodčí a v případě řešení technických sporů při rozhodování je členem trialového výboru. Český rozhodčí musí být uveden v propozicích alespoň jako náhradník. Titul Mistr ČR může získat jen pes s PP FCI, zapsaný v PK ČMKU. Titul CACITR může získat jen pes s PP FCI a výsledkem VD na výstavě CAC a vyšší. Pokud pes podmínky nesplňuje, může se soutěže zúčastnit, ale nemůže získat titul.
5. Školení V roce 2016 Komise uspořádá školení rozhodčích zakončené testem ze znalosti řádů pasení. Školení bude mimo jiné zaměřené i na seznámení s řádem NHAT a s vedením centrální databáze pasení na web stránkách KJ-ČR. V rámci školení pro TS v Martínkovicích proběhne dne 2.9. školení rozhodčích zakončené testem TS i CS.
6. Rozhodčí Verifikace aprobací rozhodčích. Žádost M. Topinkové o zrušení aprobace pro TS byla přijata. V seznamu rozhodčích se opravuje chybně uvedená aprobace u I. Horské z CS2 na CS1. Žádost D. Rájové o úpravu kompetencí v CS byla zamítnuta. Žádost P. Čapkové o uznání aprobace pro CS1 a žádost Z. Černé o uznání vyšší aprobace (CS3) byly zamítnuty. Další změny v aprobacích budou probíhat již jen podle schváleného Řádu pro rozhodčí ze 17.3.2016, ve znění pozdějších předpisů.
7. Rozhodčí Rozhodčí pasení musí být členem ČMKU.
8. Soutěže Akce pasení 20. 3. 2016 v Libhošti, garantovaná organizací ČAOPP, může proběhnout a výsledky budou uznány.
9. Pořadatelé Komise žádá výbor SPCZ, aby neprodleně řešil s pořadatelkou akce v Načešicích, že vydávání akce za Mistrovství, i když mistrovstvím není, je vážné porušení kompetencí pořadatele.
10. Rozhodčí Komise žádá M. Mačka, aby ihned učinil nápravu, nemůže se vydávat za mezinárodního rozhodčího, když jím není.
11. Soutěže Účast kastrovaných psů na akcích FCI v ČR je povolena. K přihlášce na CACT či CACITR je nutné doložit výsledek “VERY GOOD“ z výstavy psů vyššího typu. Účast kryptorchidů a monorchidů povolena není.
12. Soutěže Účast psů bez průkazu původu není na oficiálních akcích FCI povolena ani mimo pořadí.
13. Soutěže
 • Psi s PP ISDS a ASCA mohou na akcích v ČR startovat, ale nemohou získat titul Mistr ČR, CACT, ani CACITR. Jejich účast je však podmíněna tím, že kapacita přihlášených psů s PP FCI nebude zaplněna (tzn. že psi s PP FCI musí mít přednost do uzávěrky, která by měla být alespoň 5 dnů před startem).
 • Start psů s výkonností, získanou na soutěžích ISDS a ASCA je povolen ve výkonnostní třídě, kterou na soutěži ISDS nebo ASCA získali.
14. Soutěže Výkonnostní průkaz se vydává na psa. Může s ním startovat více psovodů. Pokud startuje jiný psovod než majitel, je potřeba aby byl ve výkonnostním průkazu a výsledcích závodu zapsán psovod, který se psem skutečně závod absolvoval. Omezení na maximálně 3 starty nad 70% platí pro všechny starty daného psa s libovolným psovodem.
15. Soutěže
 • Výkonnostní průkazy budou nově vydávány pouze centrálně (tuto činnost se uvolil zajišťovat P. Burdík, petr.burdik@me.com).
 • Majitel psa musí o vydání výkonnostního průkazu požádat písemně předem (minimálně 7 dnů před akcí) a zaplatit 50 Kč za jeho vydání a odeslání na adresu žadatele.
 • Bez výkonnostního průkazu nebude možné na zkoušku HWT či soutěže IHT nastoupit.
 • Při ztrátě průkazu nebo jeho zaplnění bude vydán nový se stejným číslem, ovšem se stejnou procedurou jako u nového.
 • Do výkonnostního průkazu se budou zapisovat všechny výsledky, včetně diskvalifikace.
 • Změny budou platit od 1.1.2017.
16. Soutěže Pokud bude přihlášeno více soutěžících, než je možné z důvodů welfare přijmout, bude vyhlášena kvalifikace, která proběhne ve dvou předchozích dnech, tedy v pátek a sobotu. Psovodi ze zahraničí se mohou zúčastnit, ale pouze v případě volné kapacity. Účastníci z ČR mají přednost. Výkonnostní třída IHT-3 se zadáváním titulu Mistr republiky musí být otevřena všem plemenům požadované nomenklatury FCI a musí proběhnout v jednom kalendářním dni.
17. Soutěže Na Mistrovství FCI TS v roce 2017, pokud se uskuteční, se kvalifikují minimálně první dva psi z Mistrovství ČR TS + případní náhradníci (bude záležet na propozicích, které ještě nejsou známy). Mistrovství je plánováno na 6.-8.10.2017 ve Švýcarsku. Hlavním organizátorem bude Steve Jaunin. V dalších letech budou kvalifikační podmínky obdobné, pokud nebude schválena komisí změna a pokud se Mistrovství uskuteční.
17. Soutěže Na Mistrovství FCI TS v roce 2017, pokud se uskuteční, se kvalifikují minimálně první dva psi z Mistrovství ČR TS + případní náhradníci (bude záležet na propozicích, které ještě nejsou známy). Mistrovství je plánováno na 6.-8.10.2017 ve Švýcarsku. Hlavním organizátorem bude Steve Jaunin. V dalších letech budou kvalifikační podmínky obdobné, pokud nebude schválena komisí změna a pokud se Mistrovství uskuteční.
18. Pořadatelé Smlouvy s pořadatelem akce pasení pod hlavičkou FCI Komise pasení sepisovat nebude. Eventuální sepsání takové smlouvy je záležitostí spolků pasení. Komise pasení pouze vydá závazné požadavky, které musí pořadatel splnit a spolek garantovat.
19. Pořadatelé
 • Na oficiálních web stránkách Komise pasení je jediný oficiálně platný kalendář akcí a výsledků pasení.
 • Pořadatelé prostřednictvím garantů, což jsou spolky pasení (SPCZ, ČAOPP), musí odeslat požadavky na pořádání akcí pasení v roce 2017 nejpozději do konce října na adresu webmastera (petr.burdik@me.com). Ten je umístí na stránky Komise pasení, menu “KALENDÁŘ AKCÍ FCI”, podmenu “KALENDÁŘ AKCÍ 2017 – NÁVRH”.
 • V průběhu října a začátkem listopadu komise se zástupci spolků akce “doladí”. Kalendář předloží k odsouhlasení předsednictvu KJ-ČR. Po schválení dojde k finální aktualizaci kalendáře na stránkách Komise pasení.
20. Pořadatelé
 • Výkonnostní třída IHT-3 se zadáváním titulu CACITR musí být otevřena všem plemenům požadované nomenklatury FCI a musí proběhnout v jednom kalendářním dni.
 • Výkonnostní třída IHT-3 se zadáváním titulu CACT může být organizována pouze pro jedno plemeno požadované nomenklatury FCI a musí proběhnout v jednom kalendářním dni.

Sheepherding Commission KJ-CR