Zkoušky ovladatelnosti a upotřebitelnosti psů

Proč právě zkoušky dle zkušebního řádu (ZŘ) KJ – ČR?

Velmi zjednodušeně se dá konstatovat, že vznik tohoto systému výcviku a zkoušek byl iniciován změnou úlohy psa v dnešní společnosti. Již není privilegovaný služební výcvik psa. I když i v této oblasti nelze psa plně nahradit, existuje stále více a více spolehlivých technických systémů na obranu a ochranu osob i majetku. Pes se tak v celé škále svých ras stává především společníkem člověka. Je však problém v tom, že v dnešní uspěchané době je častým projevem přehlížení přirozených potřeb psa. Jednou z nejdůležitějších potřeb je jeho zaměstnání tak, jak tomu byl zvyklý po celá staletí při soužití s člověkem. Když se k tomu přidá ještě i tu a tam nedostatečná péče a špatné (i neúmyslné) zacházení se psem, není divu, když se z televize občas dovíme až o hororovém konfliktu psa s člověkem.

A právě systém práce se psem dle  našeho ZŘ svou dostupností pro všechny majitele a jejich psy, bez rozdílu ras a dokonce i bez rozdílu původu (přístupno i pro psy bez PP), a svou postupně se zvyšující náročností neagresivních disciplin, je dobrým předpokladem ke správnému vývoji vazeb pes –člověk. Pes vycvičený dle našeho ZŘ není překážkou svého majitele v jakýchkoliv situacích a kdekoliv (podle stupně absolvované zkoušky), ale naopak je velmi příjemným a významným společníkem.

Tyto zkoušky zároveň vhodně doplňují a rozšiřují originálně a nezastupitelně škálu výcvikové činnosti v ČR s úzkou vazbou a propojením na chovatelskou činnost. Majitel psa, který se věnuje našim zkouškám, sám v průběhu výcviku pozná na co on i jeho pes má vlohy, co jich nejvíce baví, což může vyústit i v to, že se později dají na dráhu záchranářskou nebo pracovní apod. Chovatelským klubům, které si lámou hlavu nad tím, jak nejlépe povahově zařadit jedince do chovu, mohou naše zkoušky sloužit jako kriteria upotřebitelnosti psa.

Z výše uvedených důvodů byl v roce 1997 zásadně přepracován tehdejší ZŘ KJ-ČR. Tento ZŘ měl velmi dlouhou tradici ještě z dob , kdy kynologie z velké části patřila pod Český svaz chovatelů drobného zvířectva (ČSHDZ – před r.1989) a jehož je KJ nástupnicí. ZŘ však již neodpovídal změněným společenským podmínkám.

Záměry změn jsou nejlépe charakterizovány v úvodním článku ZŘ. Cit.: "Podnítit zájem o systematickou práci se psem v co nejširší kynologické veřejnosti a zejména u mládeže. Prověřit vlohy psů k jejich ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti. Přispět ke zvýšení všeobecné úrovně ve výchově a vycvičenosti psů. Ve svém důsledku pomoci selekci v chovu psů v oblasti povahových vlastností a umožnit vstup do pracovní třídy po úroveň národních výstav i u plemen, u kterých není FCI vyžadována zkouška z výkonu (záleží na rozhodnutí chovatelského klubu) a tím vylepšovat stav v povahových projevech a předvádivosti psů na výstavách i v každodenní praxi. Vytvořit základ pro záchranářský, popř. sportovní výcvik psů v  České republice".

Zkušební řád KJ-ČR je zároveň jednou z mnoha nabídek chovatelským klubům, které by měly velmi pečlivě a zodpovědně zvažovat to, jaká kriteria si stanoví pro zařazování svých psů do třídy pracovní po úroveň národní výstavy a v určených případech i s vazbou na podmínky udělení titulu Český šampión.

Zkoušky KJ-ČR jsou koncipovány i tak, že by mohly sloužit bez jakýchkoliv úprav jako určitá kriteria pro rozlišení přístupu ke psům a jejich majitelů v obcích. Záleží jen na zastupitelstvu obce, pokud chce snížit rizika vyplývající z chovu psů v obcích, jestli nějakým způsobem zvýhodní psy (poplatky), kteří absolvují některou z našich zkoušek (popř. i opakovaně např. ve 2 letém období). Dá se předpokládat, že záruka bezkonfliktnosti psích absolventů našich zkoušek v obci není zanedbatelnou skutečností. Dostupnost zkoušek je bezproblémová.

Dne 9.4.2009 bylo ČMKU odsouhlaseno rozšíření zkušebního řádu KJ-ČR o novou zkoušku ZPU-S (Zkouška pracovní upotřebitelnosti - speciál).

Podnětem návrhu byl především zájem veřejnosti pokračovat v systému zkoušek KJ-ČR. Jde v podstatě o jakousi vysokou školu ovladatelnosti a rozvoje přirozených, NEAGRESIVNÍCH vloh psa.

Navrhovaná zkouška zapadá do koncepce ZŘ KJ-ČR, přičemž svými parametry a nároky jí lze řadit do zkoušek vrcholového charakteru. Konečně je tedy k dispozici řád s 300 bodovou zkouškou, se 3 oddíly a přesto bez obrany, která se dostatečně vyskytuje ve ZŘ ČKS.

Discipliny jsou voleny tak, aby odpovídaly možným praktickým situacím. Výhodou je, že tak jako všechny zkoušky KJ, je i tato přístupná pro naprosto všechna plemena psů, bez rozdílů velikostí a zaměření a to i bez PP. Takto připravený pes může zároveň bezproblémově zvládat další specializace např. záchranářského či pracovního výcviku. Vzhledem k členění zkoušky (3 úseky), bodování (3x100 bodů) i náročnosti disciplin jistě již nic nebrání tomu, aby byla tato zkouška zahrnuta i do kriterií pro pracovní třídu všech plemen (bude ještě předmětem dalšího jednání s ČMKU zařazení ZPU-S do Závazných pokynů pro zařazování psů neloveckých plemen psů do pracovních tříd).


Stručný přehled náplní jednotlivých zkoušek s bodovým hodnocením.


Zkouška ovladatelnosti psa – ZOP

Jde o základní (vstupní) zkoušku v systému. I zde však již jde o přezkoušení návyků psa bez nichž se neobejde v denním soužití v lidské společnosti.

I. Základní část.Max.body
1. Přivolání - volba ze 2 variant:
     a/ s předsednutím před psovoda,
     b/ za pohybu k noze psovoda.
10
2. Ovladatelnost na vodítku.10
3. Ovladatelnost bez vodítka.10
4. Sedni - lehni - vstaň (na vodítku).10
5. Odložení (vzdálenost 30 kroků).10

II. Cviky skupinové a speciální.
Počet psů ve skupině 3-5. Složení skupiny určuje vedoucí zkoušek.
1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině10
2. S-L-V na vodítku ve skupině10
3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.)10
4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (10m, pes s náhubkem) 10
5. Chůze po nepříjemném terénu se zastavením10Zkouška pracovní upotřebitelnosti I.stupně - ZPU-1.

Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.

Absolvováním této zkoušky je již dokladem o velmi solidní výchově psa ve prospěch jeho vazby na společnost.

I. Základní část.Max.body
1. Přivolání - volba ze 2 variant:
     a/ s předsednutím před psovoda,
     b/ za pohybu k noze psovoda.
10
2. Ovladatelnost bez vodítka.10
3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka).10
4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka).10
5. Aport volný (předmět psovoda). 10
6. Skok vysoký  (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem).10
7. Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem)10
8. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu)10
9. Volitelný cvik: 
a/ hlídání předmětu psovoda,
b/ stopa - vlastní, 100m dlouhá, stáří do 15 min., 1x lom v pravém úhlu, 2 předměty.
20

II. Cviky skupinové a speciální.
Počet psů ve skupině 3-5. Složení skupiny určuje rozhodčí.
1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka)10
2. S-L-V bez vodítka ve skupině (bez vodítka)10
3. Odložení za pochodu vleže10
4. Chůze po nepříjemném terénu (na vodítku)10
5. Lhostejnost k nárazovému zvuku10Zkouška pracovní upotřebitelnosti II.stupně - ZPU-2.

Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU-1.

Tato zkouška byla v plném rozsahu přezata z původního ZŘ. Neodpovídá plně proklamací a vůbec sytému daného ZŘ, nelze jí tedy považovat za jediné vyústění systému zkoušek KJ-ČR. Jde však o zkoušku uznávanou vedením naší kynologie pro třídu pracovní a udělování titulu Champ.ČR pro pracovní plemena.

I. Stopa.Max.body
Cizí, 300m dlouhá, stáří 15 min., 2x lom v pravém úhlu, 2 předměty. 100

II. Poslušnost.
1. Přivolání  s předsednutím před psovoda.10
2. Ovladatelnost bez vodítka.10
3. Průchod skupinou osob.10
4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem).10
5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem).10
6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním).10
7. Aport přes překážku (předmět psovoda).10
8. Kladina nízká (jedním směrem).10
9. Vysílání (min.15m).10
10.Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu).10

III. Obrana.
1. Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny).10
2. Vyštěkání.10
3. Přepad psovoda z úkrytu (náznaky úderů).30
4. Zadržení (hladké, 30m).50Zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál - ZPU-S.

Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU-1 (není třeba mít splněnu zkoušku ZPU-2).

Zkouška ZPU-S, je „vysokou školou“ ovladatelnosti psa (bez obrany) s prvky upotřebitelnosti i ve velmi specifických činnostech. Je, vrcholem výcvikového systému KJ-ČR. V současné době je na ČMKU požadavek o uznání této zkoušky (stejně jako zkoušky ZPU-2) do zkoušek velkého certifikátu, tedy o zahrnutí do kriterií pro pracovní třídu a pro získání šampionátu.


I. Stopa
Cizí cca 300m dlouhá, stáří 30 min., 2x lomená (z toho 1 ostrý úhel), 2 předměty (jeden na prvním nebo druhém úseku, druhý předmět stopu ukončuje), předměty jsou z pachově savého materiálu o rozměrech cca 10x5x1cm a nesmí se barvou podstatně lišit od okolního terénu. Nášlap je na úseku 20 kroků (kolmém na 1.úsek stopy) s identifikačním předmětem (bez bodového hodnocení) s časovým limitem 2 minut. P/Z. Limit na vypracování stopy je 15 minut.

II. Poslušnost
  Povel.technikaBody
1. Přivolání s předsednutím před psovodem P/Z10
2. Ovladatelnost bez vodítka --/Z10

Blok (mezi cviky nelze psa chválit ani ho upravovat)
3. Sedni-lehni-vstaň (10 kroků před psovodem) P/Z10
4. Štěkání v leže (10 kroků před psovodem) P/Z10
5. Plížení (10 kroků ke psovodovi) P/Z10

6. Odložení za pochodu vsedě --/Z10
7. Odložení za poklusu vleže s přivoláním --/Z10
8. Aport šplhem --/Z10
9. Kladina nízká (s náběhovými prkny tam i zpět)--/Z10
10. Odložení (30 kroků, psovod v úkrytu) P/Z10

CELKEM 100

III. Speciální cviky
  Povel.technikaBody
1. Vysílání (2x, 30 kroků) P/Z10
2. Skok daleký (přes makety) P/Z10
3. Vodorovný žebřík P/Z10
4. Houpačka P/Z5
5. Kladina pohyblivá (na sudech) P/Z5
6. Rozlišování předmětů (1 vlastní mezi 4 stejného pachu) P/Z10

Blok (cviky jsou však vykonávány na pokyn rozhodčího)
7. Průzkum terénu (50-60kroků x 80-90 kroků, 3+3 směry) P/Z10
8. Označení osoby sedící v úkrytu -----10
9. Klid psa vleže při kontrole osoby --/Z5
10.Označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni -----20
11. Klid psa vleže při kontrole osoby --/Z5

CELKEM 100Jednotlivé discipliny zkoušek jsou voleny tak, aby co nejvíce prověřily návyky, které jsou pro běžný život nepostradatelné (na př. přenášení - manipulace se psem na veterinární ošetřovně, skupinové cviky - snášenlivost psů, tak potřebná např. při výstavách a pod.).

Pořádat zkoušky může jakýkoliv subjekt, který je sdružený v ČMKU a to ať již přímo nebo prostřednictvím svazů. Zkoušky lze organizovat celoročně s ohledem na požadavky ZŘ a s podmínkou včasného nahlášení zkoušek tak, aby bylo možno zveřejnit jejich termín v kynologických časopisech a bylo možno delegovat rozhodčí.


Aktualizováno: 3.3.2012